- کیتهای استخراج DNA , RNA  با استفاده از Spin Column  از تمامی نمونه ها
- محلولهای استخراج DNA و RNA  از تمامی نمونه ها
- کیتهای سنتز cDNA ، One Step & Two Step RT PCR و TaqMan
-  Taq  و مستر میکسهای PCR  و Real - TIme
-  DNA  & Protein Ladders
- کیتهای تشخیصی و تحقیقاتی Real-Time PCR
- رنگهای بی خطر و سریع رنگ آمیزی DNA , Protein
-  Recombinant Proteins نظیر:
Interleukins, BMPs, TNFs, SCFs, VEGFs, FGFs, PDGFs, IGFs, LEPTINs, PROLACTINs,Growth hormones, SDFs, MCPs, MIPs و GROs
-  آنزیمهای برشی
- کیتهای کلونینگ