1- نماینده فروش استان فارس - شرکت زیست فناوری طیبا

تلفن: 32240040 -071             موبایل: 09367602363

آدرس: شیراز - خیابان زند - خیابان سعدی - کوچه 2 (پارک هتل)